Vedtekter for Ulefoss MC-klubb

                                

 

Vedtatt i ekstraordinært årsmøte den 5. mars 2004.

 

1                    Klubbens navn er Ulefoss MC-klubb.

 

2                    Formål:

Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme en sunn moped- og motorsykkelinteresse både innad og utad, samt arbeide for å gi ungdom og voksne et tilbud gjennom medlemsskap, aktiviteter og arrangement.

 

3                    Klubbens er ikke tilknyttet andre klubber.

 

4                    Medlemsskap:

Ulefoss MC-klubb er en åpen klubb for alle som har interesse for moped og/eller motorsykkel og som har vist en bra vandel. Styret avgjør dette spørsmålet, men avgjørelsen kan ankes til årsmøtet.

 

Ny medlemmer i klubben blir prøvemedlem i klubben i ett år før de får fullt medlemskap. I denne prøveperioden må vedkommende ha vist interesse for drift av klubben1).

 

 

5                    Opphør av medlemsskap:

Medlemsskap opphører ved skriftlig utmelding. Medlemmer som ikke har betalt medlemskap innen 15 1). juni mister sitt medlemskap i klubben. Styret kan ekskludere  medlemmer som etter gjentatte ganger har brutt klubbens vedtekter eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet klubben. Vedtaket må ha ¾ flertall. Kontingent refunderes ikke ved opphør av medlemsskap.

 

6                    Besluttende organ:

-        Styret

-        Årsmøte

 

7                    Styret:

Styret skal ha ansvaret for den daglige driften av klubben.

Klubben ledes av et styre bestående av leder og fire styremedlemmer.

Styremøter avholdes så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

Lederen har den daglige ledelse av klubben. Han/hun skal lede styrets arbeid og klubbens møter hvis ikke annet er bestemt. Kassereren fører klubbens regnskap. Klubbens midler settes i banken og disponeres av kasserer. Ved uttak av banken over kr. 5000,- bestemmer styret. Materialforvalteren forvalter klubbens materiell og effekter.

Styret oppnevner etter behov utvalg/personer for spesialoppgaver. Leder kan utpeke andre i styret til å utføre oppgaver som ellers er naturlig for leder.

 

Leder og styremedlemmene velges for to år. Begge varamedlemmene velges også for to år. I tillegg velges revisor for ett år og valgkomité for neste årsmøte. Valgkomiteen består av en leder og en sekretær. Valgkomiteen legger frem sin innstilling senest 14 dager før årsmøtet. Det tillates benkeforslag på årsmøtet.

 

8                    Årsmøte:

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet.

Årsmøte holdes hvert år i januar/februar måned og innkalles med minst 3 ukers varsel.

Årsmøte behandler:

Pt.1 Styrets beretning.

Pt.2 Regnskap i revidert stand.

Pt.3 Kontingent/Budsjett.

Pt.4 Innkomne forslag.

Pt.5 Valg av styre, vararep., valgstyre, revisor, husstyre bestående av en hussjef og 3 medlemmer. (se også pkt. 7)
Pt.6 Terminliste med turer og arrangementer.

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene er til stede. Avstemming avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas skriftlig avstemming.

 

9                    Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte kan med 1 ukes varsel innkalles av styret, eller når minst èn fjerdepart av medlemmene krever det. I sistnevnte tilfelle må det skriftlig meddeles styret hvilke saker som ønskes behandlet. Styret skal da kalle inn til ekstraordinært årsmøte, med angivelse av saker til behandling.

 

Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene er til stede. Avstemming avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas skriftlig avstemming.

 

10                Stemmerett:

Enkeltmedlem har en stemme på årsmøtet. Familiemedlemskap regnes også kun som en stemme. Medlemmer som ikke møter på årsmøte kan gi skriftlig fullmakt i en konkret sak.

 

11                Vedtektsendring:

Til endring av disse vedtektene kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

 

12                Oppløsning:

Klubbens oppløsning kan bare finne sted på et årsmøte. Det må foreligge forslag til hvordan klubbens aktiva skal fordeles før klubben løses opp. Det kreves at minst 2/3 av klubbens fremmøtte betalende medlemmer stemmer for oppløsning på årsmøte og på et nytt ekstraordinært årsmøte tidligst etter to måneder.

 

1) Endret/lagt til i årsmøte for 2006.

 ______________________________________________________________________________________________

 


Ulefoss, 05.mars. 2004.

Tor Flom                                                                                Stein Kjetil Thoresen

Sekretær                                                                                Formann